Protokoll årsstämma

Ordinarie årsstämma 2018:

Ordinarie årsstämma 2017:

 

Extrastämma 2016 september 26:

Ordinarie årsstämma 2016:

 

Extrastämma 2015 juli 6:

Ordinarie årsstämma 2015:

 /protokoll-arsstamma-2015-s-1-001.jpg

/protokoll-arsstamma-s-2-001.jpg

 

NEDAN FÖLJER ÄLDRE PROTOKOLL

Protokoll Årsstämma 2013

Ullna-Lövsättra Samfälllighetsförening

2013-03-26

1)      Till ordförande för stämman valdes Peter Bonde

2)      Till sekreterare för stämman valdes Mickan Lüning

3)      Till justeringsmän valdes Emine Tuncer och Anders Elings

4)      Styrelsen och revisorernas berättelser-

 

Rose Arvidsson gick igenom samfällighetens verksamhetsberättelse (se bilaga a). Styrelsen har bl.a. skapat en hemsida för information kring samfälligheten www.uls.n.nu (se bilaga b). Förslag och information till hemsidan kan lämnas till Mickan Lüning eller Rose Arvidsson.

 

Förslag kom om att styrelsen ska utreda och komma med information kring hur vi kan hantera ett möjligt scenario där ett stopp i systemet beror på en toalett där någon t.ex. är bortrest. Möjlighet med extranyckel, tillstånd att gå in etc. Förslaget bifölls.

 

Tydlig information kring den kommande syratvätten om vilka eventuella åtgärder varje fastighetsägare behöver göra innan, vilken information entreprenören behöver, eventuella ansvarsfrågor osv. ska styrelsen gå ut med när detta blir aktuellt.

 

Formuleringar i anläggningsbeslutet kring exakt var i renvattenanläggning samt avloppsanläggning ansvaret övergår från samfälligheten till fastighetsägaren ska styrelsen utreda och informera alla om så detta blir klart och tydligt.

 

Fråga om eventuellt kalkfilter för att få mindre kalkhaltigt vatten (vilket bl.a. skulle kunna minska bildandet av urinsten i rören) restes. I dagsläget finns inget utrymme i budgeten för detta, mer akuta åtgärder prioriteras, men styrelsen tittar vidare på möjligheten under året.

 

Tips om att på hemsidan inför storhelger påminna om att boende och gäster är noggranna med att spola ner rätt saker i toaletterna.

Idé till hemsidan om att ha någon form av ”anslagstavla” – köp och sälj etc.

 

Peter Bonde gick igenom samfällighetens årsredovisning för 2012. (se bilaga c.) Önskemål om att två år ska finnas med på nästa års årsredovisning bifölls.

 

Revisorerna Veronica Strand och John Elings begärde en månad från dags dato för att gå igenom samfällighetens räkenskaper. Stämman biföll att de skriftligen återkommer senast den 26 april med sitt godkännande/icke godkännande.

 (Senare tillägg - revisorerna har godkänt och undertecknat årsredovisningen 2013-06-13 - orginal finns hos ordf.)

5)      Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades under förutsättning att revisorerna godkänner räkenskaperna enligt ovan. 

(tillägg 2013-06-11: ansvarsfrihet beviljad - se punkten ovan)

6)      Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Motion ifrån Bostadsrättsföreningen Ullnaberg om a) att serviceavtal undersöks/tecknas för anläggningen och b) löpande information till medlemmar bifölls av stämman. (Förhandlingar om serviceavtal pågår redan och hemsidan är igång och uppdateras med aktuell information)

Vårstädningsdag föreslogs och samordnas med Brf Ullnaberg – Lördag 27 april kl 10.

7)      Frågan om ersättning till styrelse och revisorer.

Stämman beslutade att ingen ersättning utgår.

8)      Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (se bilaga d och e)

Styrelsen föreslår en extra avgift i år motsvarande en kvartalsinsättning, dvs. medlemmarna betalar fem avgifter 2013. Målsättningen är att kommande år kunna återgå till och behålla den ordinarie avgiften (fyra kvartalsavgifter). I takt med att vi amorterar lånen torde detta underlättas. Stämman biföll budget och debiteringslängd.

9)      Val av styrelse och styrelseordförande:

Valberedningens förslag som bifölls av stämman:

 

Styrelseordförande                         Rose Arvidsson (1 år)

Ordinarie ledamot                          Peter Bonde (2 år)

Ordinarie ledamot och Kassör        Mickan Lüning (1 år)

Suppleant                                      Micael Lundgren (1 år)

Suppleant                                      Peter Wallenskog (1 år)

 

10)  Till revisorer valdes Veronica Strand och Emine Tuncer

 

11)  Valberedningen sen tidigare omvaldes (Gustaf Lüning)

 

12)  Övriga frågor:

Inga övriga frågor kom upp.

13)  Stämmoprotokollet ska ges till alla medlemmar efter justering samt sättas upp på anslagstavlorna

 

Bilagor:

a)      Verksamhetsberättelse

b)      Utskrift nya hemsidan

c)      Årsredovisning 2012

d)      Budgetförslag 2013

e)      Debiteringslängd

 

Bilaga a)

 

Ullna-Lövsättra Samfällighetsförening

Verksamhetsberättelse 2012

 

Inför 2012 stod vi i en situation med en avslutande faktura från Laggarsvik, efter upprustningen av anläggningen, på 250 000 kr och stora problem med översvämningar i pumphuset. Översvämningarna hade under flera års tid orsakat åtskilliga driftstopp och alla pumpar har fått gå maximalt. Vattnet har även skadat den maskinella utrustningen. Detta var problem som vi på något sätt var tvungna att lösa.

Vi lyckades bestrida del av faktura från Laggarsvik och kunde därmed frigöra 125 000 kr att investera i anläggningen. Vi lyckades även förhandla fram bättre villkor på Samfällighetens lån hos Nordea.

Då vi hade svårighet att lokalisera läckage på avloppssystemet så åtgärdade vi det akuta problemet genom att bila fram en pumpgrop i byggnaden. I pumpgropen installerades en dränkpump för att pumpa ut vattenmassorna.

Därefter började vi med felsökning genom att gå igenom det filmmaterial som fanns efter filmning 2009 och lät ett flertal personer titta igenom dokumentation över skadade rör. Vi gjorde även flera okulärbesiktningar för att försöka lokalisera skadorna. De flesta skador fanns på sträckan mellan radhusen och pumpstationen. För att byta ut dessa rör krävdes en investering på flera hundra tusen kronor och vi visste inte om detta skulle lösa problemet. Felsökning fortsatte under sommaren och andra metoder prövades av förvaltarna såsom att släppa ned bollar och färga vatten i avloppssystemet. Vid ett av testerna kunde vi skönja resultat och vid vidare undersökning kunde vi konstatera att vi hittat läckaget. En dagvattenbrunn som tog upp hela flödet ifrån berg/skog och stuprörsavlopp från radhuslängan som var kopplat till brunvattenledning.

Området schaktades upp och nya ledningar och brunnar monterades för att säkerställa att flödet fortsättningsvis går rätt väg. Åtgärden blev lyckad - dagvatten rinner inte längre in i systemet.

Många driftstopp har berott på de skador vattnet har orsakat utrustningen. Vi har nu sett till att skadad maskinell utrustning är åtgärdad och kommer att syratvätta hela systemet. Detta sker efter snösmältningen på rekommendation av entreprenören. Med underlag från förvaltarna har vi nu inlett förhandlingar med Herman Pump om ett serviceavtal för att förebygga kommande driftstopp.

Under andra halvåret har vi haft Vallentuna Kommun, miljö och hälsa, här för genomgång och besiktning av anläggningen och det resulterade i ett godkännande.

Vattenprov tas regelbundet och i år har vi utfört det mer omfattande provet. Analysresultat är inskickat till kommunen och kopia finns att hämta hos styrelsen.

Då vi vill underlätta för alla boende i området att kunna få snabb och relevant information om driftstopp och annat som gäller samfälligheten har vi under en tid arbetat med att få fram en hemsida där medlemmar i samfälligheten ska kunna gå in och se aktuella händelser eller andra frågor av vikt. Hemsidan är nu under uppstart och adressen till den är www.uls.n.nu. Gå gärna in och kika redan nu!

De åtgärder samfälligheten har gjort tror vi leder till en bättre ekonomi på sikt. Vi amorterar kraftigt på lånen och de åtgärder som är gjorda samt det som pågår ska kunna ge lägre driftkostnad i framtiden och förhoppningsvis då, sänkta avgifter.

Vi vill i verksamhetsberättelsen tacka våra förvaltare Anders Elings och Robert Blick som utan ersättning kämpat med anläggningen och varit behjälpliga på alla sätt att sköta driften, felsöka och åtgärda. Utan dem hade vi inte haft så bra förutsättningar som vi har idag att få en fungerande anläggning.

Bilaga b)

www.uls.n.nu          

Ullna-Lövsättra Samfällighetsförening                                               Förvaltning av gemensamhetsanläggning  

 

Ullna-Lövsättra Samfällighetsförening

VÄLKOMMEN!

Här kan du hitta all information du behöver kring Ullna-Lövsättra Samfällighetsförening.

 AKTUELLT JUST NU:

2013-03-16

Pumpstopp

Igår har en pump i en av tankarna stoppat. Åtgärd är beställd.  Det kan bli aktuellt med ett litet stopp under dagen idag men vi hoppas kunna utföra ingreppet utan att stänga av systemet.

Vid problem

Om du får lokalt stopp i toaletten - prova då nedanstående:

1. Stäng av vattnet till din toalett genom att vrida om kranen bakom toaletten helt (se bild).

 

2. Tryck på spolknappen en, eller ett par gånger. Ofta lossnar då stoppet, det spolar och du kan vrida på vattenkranen igen. Ibland kan det hjälpa om man väntar en stund och sedan försöker igen. Om stoppet lossnar - spola några gånger efter att du satt på vattenkranen för att spola igenom ordentligt.

Om detta inte hjälper kontaktar du någon i styrelsen som hjälper dig vidare.

För kontaktuppgifter se under fliken styrelse ovan.

 

Bilaga c)

bilaga-c-arsredovisning-2012-s-1.jpg

 

bilaga-c-arsredovisning-2012-s-2.jpg

bilaga-c-arsredovisning-2012-s-3.jpg

Bilaga d)

Budgetförslag 2013

 

 

Intäkter

 

Intäkter avgifter från medlemmar

462 152 kr

extra inbetalning

115 538 kr

Summa

577 690 kr

 

 

Kostnader

 

Löpande drift

 

El

35 000 kr

Snöröjning

10 000 kr

Underhåll anläggning material

27 000 kr

Försäkring

2 846 kr

Administration

1 700 kr

Vattenprov och analys

13 000 kr

Vallentuna Kommun

2 000 kr

Bokslut

3 500 kr

Toastopp/slamtömning

34 000 kr

Översynsavtal pumpar

26 850 kr

summa

155 896 kr

 

 

Investering anläggning/projekt

 

Luftvärmepump

8 000 kr

Ventiler

20 000 kr

Service pump

12 591 kr

Inköp och montering motorventil

19 904 kr

Syratvätt

37 000 kr

summa

97 495 kr

 

 

Finansiella kostnader

 

Räntor

133 000 kr

 

 

Resultat

191 299 kr

 

 

Amort./Avsättning

 

 

 

Amorteringar

155 080 kr

Fondering

10 000 kr

 

 

Överskott

26 219 kr

 


Bilaga e)

Ullna Lövsättra Samfällighet År 2013        
         
Namn Adress Fastighet (Lövsättra x:x) Kvartalsavgift Andelstal
Roland och Margareta Sandberg Lövsättravägen 32 3:7 3 679 kr 5
         
Brf Ullnaberg   1:2 53 838 kr 82
         
Inger o John Marshall Lövsättravägen 28 3:9 3 679 kr 5
         
Peter Bonde Lövsättravägen 44 3:1 17 751 kr 22,5
         
Veronica Strand Lövsättravägen 30 3:8 3 679 kr 5
         
Marika & Gustaf Lüning Lövsättravägen 46 3:2 3 480 kr 5
         
John Elings Lövsättravägen 42 3:3 3 679 kr 5
         
Robert Blick Lövsättravägen 40 3:4 3 679 kr 5
         
Anders Elings Lövsättravägen 38 3:5 3 679 kr 5
         
Christine Sjöblom Lövsättravägen 36 3:6 3 679 kr 5
         
Jacob Sebardt Lövsättravägen 18A 1:9 3 679 kr 5
         
Anders och Hanna Pettersson Lövsättravägen 18B 1:8 3 679 kr 5
         
Micael Lundgren Lövsättravägen 18C 1:7 3 679 kr 5
         
Roger Westerdahl Lövsättravägen 18D 1:6 3 679 kr 5
         
Summa     115 538 kr 164,5
         
Ordinarie förfallodatum:  31/1, 30/4, 31/7, 31/10    
         
Förslag 2013: 31/1, 31/3 (ordinarie men tidigarelagt), 31/5 (extra inbetalning), 31/7,  31/10